Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

bedana kawih jeung tembang nyaeta

bedana kawih jeung tembang nyaeta

Kawih jeung tembang teh dua-duana sarua mangrupa lalaguan Sunda. Misal dilihat tina rumpakana, kawih jeung tembang oge mangrupa kreasi sastra dina wangun ugeran atawa puisi. Anu ngabedakeun kawih jeung tembang nyaeta ari kawih mah mangrupa wangun ugeran anu henteu pati kauger atawa kaiket ku ketentuan. Sedengkeun ari tembang mah mangrupa wangun ugeran anu kauger ku hiji dasar, nyaeta dasar pupuh. Dasar anu aya dina pupuh berlagak disebutkan guru lagu jeung guru wilangan.

Kukituna, kawih nyaeta wangun puisi anu henteu kaiket ku guru lagu jeung guru wilangan, sedengkeun tembang nyaeta wangun puisi anu kaiket ku guru lagu jeung guru wilangan anu aya dina pupuh. Aya 17 rupa pupuh anu dipisah jadi dua barisan, nyaeta Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Dina Sekar Ageung aya opat rupa pupuh, sedengkeun dina Sekar Alit aya 13 rupa pupuh. Pupuh dina nepikeunnana berlagak dihaleuangkeun ku ngagunakeun tembang, kusabab kitu pupuh berlagak disebutkan oge tembang, atawa sabalikna tembang sama jeung pupuh.

Pupuh anu aya dina Sekar Ageung biasa dihaleuangkeun ku ngagunakeun leuwih ti sarupa tembang, sedengkeun pupuh anu aya dina Sekar Alit biasa dihaleuangkeun ku ngan saukur sarupa tembang. Puisi Sunda anu biasa ngagunakeun dasar pupuh nyaeta saperti wawacan jeung luruhitan. Wawacan biasa ngagunakeun pupuh anu aya dina Sekar Ageung, sedengkeun luruhitan biasa ngagunakeun pupuh anu aya dina Sekar Ageung atawa Sekar Alit.

Sabenerna kawih teh wangun rumpakana sarua oge jeung sajak . Maka sabenerna kawih teh nyaeta sajak anu dihaleuangkeun. Sanajan kawih henteu kaiket ku guru lagu jeung guru wilangan saperti tembang, dina nyieun rumpaka kawih aya sawatara elemen anu harus diperhatikeun sangkan rumpaka kawih anu dijieun alus tour endah. Beberapa unsur anu diartikan nyaeta elemen topik, situasi, imaji, lambang, opsi kecap anu merenah tour endah saperti anu ngadung wirahma, murwakanti jeung style basa.
Jawab Soal
Jawab Soal seseorang yang selalu memberikan bantuan di internet